HC Højbjergs logo

 

 

Afgiftsagen status 20-dec.-2010.

Preben og K.

Landsskatteretten afsagde d. 21.sept. 2010 en kendelse, som stadfæster SKAT Odenses afgørelse vedr. at afkræve ekstra registreringafgift af Mads og Bjarne.
Som beskrevet tidligere, 4-okt.-2010, kan afgørelsen indbringes for domstolene.

Da vi mente at det var at lade de to+en(Alex) i stikken, når alle vi andre administrtivt havde fået bekræftet, at der ikke yderligre ikke ville ske mere afgiftsmæssigt, for motorcykler med sidevogn, valgte vi at spørge bestyrelsen om det ikke var på sin plads, at få en anden advokat til at vurdere sagerne, da vi ikke mente at den advokat vi havde, hånterede sagerne optimalt.
Vi fik accept til dette.

Vi har afholdt to møder med en skatteadvokat, som har gennemgået vores dokomentation for at SKAT aldrig førhen har opkrævet afgift af motorcykler med sidevogn, hvilket efter hans mening betyder, at vi kan bevise at SKAT har sovet i timen.

Disse beviser har fået fra fem sidevognsejere, ud af alle de sdevognskører, som er her i landet.
Uden deres hjælp ville det ikke have været muligt at føre Bjarne og Mads sager videre.
Vi kunne sagtes bruge flere personer, der kan bevise at SKAT ikke har afkrævet afgift af sidevognen, ved montering/import.
Det drejer sig om toldsynsraporter, anmeldelser for afgiftsberigtigelse og anmeldelse til syn og registrerings attester, hvoraf det fremgår at køretøjet er med sidevogn, og evt. med konstruktive ændringer.

Vi har derfor på de anklagedes vegne, og forhåbentligt også på DSKs vegne, bedt vores nye advokat om at indbringe sagerne for byretterne. Når vi skriver det på denne måde, er det fordi at vi i skrivende stund ikke har en afklaring med DSK.om klubbens støtte.
.
I 2008 bliver det besluttet at forhøje det årlige kontingent til klubben med 100 kr. til dækning af advokat omkostniger vedr. afgiftsagen. Denne forhøjelse blev bekræftet ved generalforsamlingen i 2010.
Til dato er der brugt 20.639.60 kr., til Midt Advokaterne, klubbens medlemmer har igennem deres kontigentet indbetalt ca. 52.000 til advokat bistand.

Vi mener at disse midler skal brugest til at føre denne sag.
Det koster et DSK medlem 100 kr. om året at hjælpe de tre medlemmer, som er kommet i klemme i denne sag.

Vi har fået ændret loven så denne situaton ikke kan opstå igen, derfor mener vi, at vi skylder de tre, at vi følger sagen helt til dørs, så de ikke er ladt alene med deres økonomiske problem.

Vores tidligere advokat, som også er tilknyttet Turing Klubben, har to gange misset tidsfrister overfor Landsskattereten, det er grunden til at vi har valgt en anden advokat.
Alex fik pga. overskridelse af tidsfristen til Landsskatteretten, aldrig muligheden for at slippe for at skulle betale 105.300 kr. ekstra til staten.
Vi arbejder på at få vores tiligere advokat og hans forsikringsselskab til at annerkende Alexs tab, sådan at når vi vinder Bjarne og Mads sager ved byretterne, vil Alex få sine penge tilbage ad denne vej.
Ydermere fremsender han en opkrævning på 14.550 kr. for arbejde i forbindelse med Bjarnes sag, hvor han overskred tidsfristen for bemærkninger til Landskatterettens kendelse.

Vi har pga. dette sendt et klagebrev til Midt Advokaterne, hvor vi forlanger denne faktura annuleret, pga. dårlig advokatskik.
Hvis vores tidligere advokat ikke kommer med en mindelig løsning, indbringer vi ham for Advokat ankenævnet.

Vi håber på bestyrelsens og klubbens medlemmers opbakning til at følge dette helt dørs.
In mente skal vi have at afgørelsen, om ikke at retsforfølge sidevognsejere fra før lovændringen i dec. 2008 kun er administrativ, der er derfor en teoretisk mulighed for at SKAT kan genoptage alle sager vedr. afgitsberigtigelse af motorcykler med sidevogn.

 

Vi har sendt følgende til vores tidligere advokat, Martin Plum Juul, Midt Advoklaterne.

Midt Advokaterne A/S 
Sieferts Plads 5
7430 Ikast
Martin Plum Juul Them d. 15. December

Vi henvender os til Dem, som repræsentanter for Dansk Sidevogns Klub, hvor Alex Nielsen, Mads H. Hedemann og Bjarne P. Redan er medlemmer. De har alle søgt advokat bistand ved Deres kontor, bla. fordi der blev givet udtryk for et kendskab og engagement i motorcykelejeres problemer, og at der var en tilknytning til Touring Klubben. Vi har fulgt de tre sager meget nøje, og er bekendt med at der til dato er indbetalt Kr. 20639.60 til Deres kontor for rådgivning vedr. den ekstra registreringsafgift, som er blevet pålagt dem ifølge lovbekendtgørelse 977.

Vi føler os utroligt dårligt behandlet.
Først springer Deres kontor datoen 12. august 2007, vedr. Alex Nielsens anke over SKATs afgørelse til Landsskatteretten. Alex Nielsen må pga. dette konstatere at de indbetalte penge er tabt, Kr. 122.000. Beløbet reduceres dog senere til Kr. 105.300.
Vi har i denne sag også bedt om, at få bekræftet, at De har indgivet sagen til Deres forsikringsselskab, dette har vi stadig ikke modtaget.

Dernæst springer Deres kontor datoen 17. maj 2010, for at komme med bemærkninger til Landsskatteretten vedr. SKATs postulater, fremført af specialkonsulent Susanne Echberg. Dette har også betydning for Mads H. Hedemanns sag, da anklagerne mod dem er identiske.
Det lykkes os ved personlig henvendelse til fuldmægtig Peter Dyreborg Moslund at få yderligere 14. dage til at komme med bemærkninger.
Vi fremskaffede selv de relevante dokumenter til bemærkningerne vedr. anken, og sendte dem til Landsskatteretten.

Det er derfor med stor forundring at, vi erfarer, at Deres kontor fremsender yderligere en nota til Bjarne P. Redam, når De på ingen måde har udvist god advokatskik.
Vi forventer at De annullerer denne nota, 15334.
Vi kan heller ikke se på fremsendte nota, hvad Deres kontor har fortaget sig for beløbet, da De efter vores opfattelse ikke har foretaget Dem noget, der kunne fremme vores sag.

Skulle dette mod vores forventning ikke ske, vil vi henvende os til Advokatankenævnet, som sandsynligvis vil give os medhold i at Deres kontor ikke har udvist god advokatskik.
De har ikke kun én gang, men hele to gange ikke overholdt Landsskatterettens tidsfrister vedr. anker og bemærkninger.
De skal på ingen måde foretage Dem yderligere i Bjarne P. Redams sag mod SKAT.

På vegne af Dansk Sidevogns Klub.

Preben Danielsen, Jan Kaae.
Vi har for at forklare os, samt holde hoved og hale på denne sag, har vi bla. sammensat følgende to dokumenter. I disse dokumenter er der henvist til billagsnumre, disse billag er ikke vedhæftet da der personlige oplysninger i dem.

 

Beskrivelse af sags forløb vedr. afkrævning af registreringsafgift ifølge
lovbekendtgørelse nr. 977 af 2.12.2002. om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v..

I.
Færdselspolitiet stopper / kontakter formodet lovbryder.
Færdselspolitiet fremlægger derefter:
Afhøringsrapport sigtet.
Anmeldeselsrapport.
Rapport.
Afhøringsrapport sagkyndig.
II.
SKAT laver udfra dette en sagsfremstilling.
På dette grundlag laver SKAT forslag til afkrævning af afgift.
III.
Sigtede / klager har herefter følgede muligheder.
1: Annerkende det formoddede lovbrud og betale den afkrævede afgift.
2: Eller klage over SKATs afgørelse.
3: SKAT kommer herefter med en afgørelse.
4: Er sigtede uenig med afgørelsen kan sigtede anke beløbsstørelsen til motorankenævnet, og / eller anke SKATs afgørelse til landsskatteretten.
IV.
Landsskatteretten kommer efter en evt. anke med en kendelse, som enten stadfæster SKATs afgørelse, eller giver klager helt eller delvist medhold.
V.
Klager har herefter mulighed for at indbringe kendelsen for domstolene.
Motorankenævnet tager alene stilling til den afkrævede afgifts størrelse.

Orienterende kommentarer:
De 3 personer som SKAT har sigtet efter 977, har ens forhistorie.
Køretøjerne er importeret som brugte solomotorcykler, og har kørt som sådan her i landet.
Derefter er der monteret sidevogn og med de, for godkendelse i en bilsynshal, nødvendige ændringer.
SKAT er ikke blevet gjort bekendt med disse ændringer, men personerne har ikke fostået at de gjorde noget ulovligt, da det ikke har været praksis, som hævdet af specialkonsulent Susanne Echberg, at afkræve afgift ved sådanne ændringer, selvom SKAT var bekendt med ombygningen.
.
Dette har vi dokumenter som viser, at dette ikke er korrekt; anmeldelse afgiftberigtigelse.
(Dok 6.)

Susanne Echberg hævder desuden at sidevognen kan betragtes som tilbehør, når om-bygningen ikke indebærerer konstruktionsmæssigt arbejde, ordet tilbehør findes ikke i 977.
I 977 § 8, stk 3. står derimod at kun sidevogne til godstransport ikke medregnes til den afgiftspligtige værdi.
Kan man tolke på en lovbekendtgørelse?
Beskrivelse af dokument forløb ved egen import af brugte motorkøretøjer til Danmark
til 1. gangsregistrering i Danmark, hvoraf der skal svares afgift til statskassen.

I.
På en bilsynshal foretages et toldsyn af køretøjet.
Her fastslås køretøjets identitet.
Ved import af tidligere udenlandsk-registrerede køretøjer anvendes den tidligere registreringsattest (Dok.1), rapporter fra annerkendte prøvningsinstitituter, f.eks. TÜV, TEKNOLOGISK INSTITUT, ect..
Der udarbejdes en toldsynsrapport (Dok.2) som indgår i SKATs beregning af registreringsafgiften.

II.
Derefter foretages der på en bilsynshal, sædvanligvis samme sted, et registrerings syn, der dokumenterer at køretøjet opfylder færdselsstyrelsens krav til køretøjer der indregistreres i Danmark. Her udfærdiges der dokumenter til anmendelse til syn og registrering af motorkøretøjerr m.v. (Dok.3, A+B), og synsrapport (Dok.4), som gør det muligt at købe nummer plader til køretøjet.
Ifølge 977 §10, stk 3. indgår bilinspektionens påtegninger på synspapirene i værdiansættelsen.

Bla. til motorcykler med sidevogn, udfærdiges også en attest om køretøj med flere udførelser. (Dok.5).

III.
Disse 5 dokumenter forevises SKAT.
SKAT beregner ud fra disse 5 dokumenter, samt egne niveaulister registreringsafgiften.
Denne påføres anmeldelse afgiftberigtigelse. (Dok.6).

IV.
Efter betaling af den af SKAT afkrævede registreringsafgift, kan der købes nummer plader til køretøjet, som så lovligt kan anvendes i Danmark.

Orienterende kommentarer:
Vi har fremlagt flere anmeldelse afgiftberigtigelse , hvoraf det tydeligt fremgår, at motorcyklen er monteret med sidevogn og der er foretaget konstruktive ændringer, hvilket er konstateret i en bilsynshal (Dok.1-5).
Trods dette er der alene afkrævet afgift som af en solomotorcykel.
Se anmeldelsesblanketten. ( Dok.6). Bemærk beløbsstørrelser.

SKAT kan derfor ikke hævde at De ikke var bekendt med ombygningen, og at det var praksis at afkræve afgift af sådanne køretøjer.

Landsskatteretten er efter vores mening, ikke forelagt de korrekte oplysninger i sagen.

God jul og godt nytår fra Preben og K. Vi vinterkører ses snart, i andre må vente lidt længere.

Opdateret:
21. december 2010